Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE "Ochrona budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie 01.01.2022-31.12.2022"

Pińczów dn. 9.11.2021 r.


Znak: PSCK.Z06/2021


ZAPYTANIE OFERTOWE

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi
Ochrona  budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie 01.01.2022-31.12.2022  
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

I.  Zamawiający:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 24 24, e-mail: psck@psck.pl

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania jest:
a) ochrona fizyczna budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, poprzez wykonywanie patroli w określonych porach, we wszystkie dni tygodnia oraz doraźnych interwencji
b) Ochrona w formie monitorowania  wraz  z systemem  sygnalizacji  (powiadamiania)
o zaistniałym włamaniu oraz równolegle działającym  systemem  informującym o zagrożeniu pożarowym
c) bezpłatna ochrona jednej imprezy (koncertu) w ciągu roku, wskazanego przez Zamawiającego – 10 pracowników ochrony

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Usługa wykonywana będzie w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
w okresie 01.01.2022-31.12.2022

IV. Kryterium oceny ofert
100% cena brutto

V. Informacja o dokumentach wymaganych przez Zleceniodawcę.
Zleceniodawca żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę, następujących dokumentów:
a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) Koncesji MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.
c) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Zleceniobiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub przesłać na adres mailowy: oferty@psck.pl, nie później niż do godz. 14:00 w dniu 17 listopada 2021 r.  - otwarcie ofert 17 listopada 2021r  r. o godz. 14:30 w pokoju nr 4 w siedzibie Zamawiającego

VII. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.
    4) Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyboru oferty.
    5) Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 2     do niniejszego zaproszenia ofertowego.
    6) W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na     sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do     ceny najkorzystniejszej oferty.

      Załączniki:
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Klauzula Informacyjna

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Utworzono dnia 18.11.2021, 12:37
Informacja o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE "Ochrona budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie 01.01.2022-31.12.2022"

Utworzono dnia 09.11.2021, 14:11
ZAPYTANIE OFERTOWE "Ochrona budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie 01.01.2022-31.12.2022"

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 09.11.2021, 14:11
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 09.11.2021, 14:11
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Informacje

Liczba wyświetleń: 188
Utworzono dnia: 09.11.2021
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
9.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

  • 18.11.2021 12:48, Grzegorz Jankowski
    Usunięcie załącznika: Załącznik
  • 18.11.2021 12:37, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze oferty
  • 18.11.2021 12:37, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Załącznik