Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SCENY, NAŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA WRAZ Z OBSŁUGĄ NA IMPREZIE PLENEROWEJ „DNI PONIDZIA 2023” W DNIACH 1-2.07.2023 r.

Pińczów, 10.03.2023 r.

Znak:PSCK.ZOC-04/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM

 SCENY, NAŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA WRAZ Z OBSŁUGĄ
NA IMPREZIE PLENEROWEJ

„DNI PONIDZIA 2023” W DNIACH 1-2.07.2023 r.

 o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych".

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. J. Piłsudskiego 2A

28-400 Pińczów

Kontakt:

Grzegorz Jankowski tel. 41 357 24 24 w. 111, kom. 690828400

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sceny, nagłośnienia i  oświetlenia wraz z transportem na miejsce imprezy i montażem  podczas wydarzenia  DNI PONIDZIA 2023, które odbędzie się  w dniach 1-2 lipca 2023r. na terenie Miejskiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pałęki 26 w Pińczowie, zabezpieczenie  techniczne  imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa całej imprezy.

 1. Wymagany jest system nagłośnieniowy dostosowany do potrzeb wykonawców zgodny z riderami gwiazd;
 2. Wymagane jest oświetlenie dostosowane do potrzeb wykonawców zgodny z riderami gwiazd  i organizatora;

 

a) Oferent zobowiązany jest do:

- wykonania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP,

- posiadania wszelkich atestów wykorzystywanych urządzeń i sceny,

Udostępnienia wyżej wymienionych urządzeń w pełni na 2 godziny przed planowaną próbą pierwszego zespołu,

- Zapewnienia sceny o wymiarach 12m x 10m, wypoziomowanej, zabezpieczonej barierkami z trzech stron. Krawędź przednia sceny zabezpieczona żółto-czarną taśmą ostrzegawczą. Schody zabezpieczone barierkami po obu stronach z oświetleniem. Podesty pod instrumenty perkusyjne i klawiszowe: 3m x 2m x 0,4m. Scena okotarowana czarnym materiałem, z trzech stron.

Zadaszenie o minimalnych wymiarach 12m x 10m.  Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy zadaszenia powinny posiadać wymagane atesty. Słupy zadaszenia zabezpieczone odciągami z balastami typu mauser lub kotwy.

Sugerowane miejsce ustawienia sceny obrazuje załącznik graficzny załączony do niniejszej specyfikacji.

- do zamontowania horyzontu na scenie (horyzont dostarczy ekipa artysty),

- zapewnienia agregatu prądotwórczego o mocy 160 kW z obsługą i paliwem na potrzeby sceno techniki,

- do utrzymania terenu w czystości po zakończeniu montażu jak i demontażu techniki scenicznej.

 

b) Wszelkie koszty powstałe w wyniku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów technicznych artystów związanych z organizacją imprezy pn. "Dni Ponidzia 2023" zobowiązany jest ponieść Wykonawca.

 

c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za scenę i pozostały sprzęt i urządzenia na niej ustawione i zamontowane, który będzie wykorzystywany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, począwszy od momentu ich rozstawienia, ustawienia i zamontowania w dniu 1 lipca do  r. do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

 

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z przedłożonym riderami technicznym wykonawców stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

 Zweryfikowanie aktualności riderów leży w gestii Oferenta.

 

Bardziej szczegółowy rozkład prób i koncertów zostanie dostarczony przez Organizatora minimum tydzień przed imprezą.

 

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty jest zobowiązany do  zapewnienia  kompleksowej obsługi sceny, nagłośnienia, oświetlenia podczas imprezy zgodnie z wymogami sprzętowymi wykonawców:

 

 • SARSA (1.07.2023)

- Manager: Barbara Budniok tel: +48 601 09 09 15 e-mail: barbara@kayax.pl

-  Jakub Kasin (realizator dźwięku)  e-mail: jakubkasin@gmail.com

-  Adam Kolarcik (realizator oświetlenia) tel: +48 660413431 e-mail: akolarcik@lightvision.com.pl

 • Carpe Diem (1.07.2023)
  Jarek Suski tel. +48 792172624 e-mail: jarek@wydra.pl
 • Camasutra (2.07.2023)
  - Staszek Kuciński , tel.: +48 691416904 e-mail: logistyka-foryoukamida@wp.pl
 • TOPKY (2.07.2023)
  - Grzegorz Zimecki +48 510361112 e-mail: grzesiek.zimecki@gmail.com
  Weź Nie Pytaj (2.07.2023)
  - Tobiasz Hes +48 886 039 039 e-mail: wezniepytajofficial@gmail.com
  - Wojtek Morcinek tel. 507 185 551

  - Termin i miejsce wykonania zamówienia:
  Impreza plenerowa odbywać się będzie na obiektach MOSiR w Pińczowie przy ul. Pałęki 26,
  - 1.07.2023 w godz. 17:00 – 1:00 dnia następnego, wymagana gotowość sceny do prób muzycznych godz. 10:00
  - 2.07.2023  w godz. 15:00 – 00:00, wymagana gotowość sceny do prób godz. 10:00
   

III. GŁÓWNE WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM: 
 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

- posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC (Wykonawca dostarczy polisę OC najpóźniej w dniu podpisania umowy).

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

- Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki, dotyczące posiadania wiedzy
i doświadczenia - w tym zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 usługi dotyczące zapewnienie techniki scenicznej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu: 

„Wykaz narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych”

- „Wykaz usług”

- oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji powyższych usług oraz ich należyte wykonanie (np. referencje, listy gratulacyjne itp.)

3

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W celu spełnienia tego warunku należy przedłożyć:

oświadczenie dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w tym osobami posiadającymi niezbędne, wymagane prawem uprawnienia;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Ocenie podlega wskazana w formularzu oferty cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia. Ocenę – 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według wzoru:  

                                                                najniższa cena oferty spośród ofert

                                                                     niepodlegających odrzuceniu

     C (liczba punktów oferty badanej) =      ----------------------------------      x 100%  

                                                                          cena oferty badanej

 

 

 

V.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 

1)                 Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2)                 Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej

do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

3)                 Cena podana w ofercie ma być stała i ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT (jeśli dotyczy).

4)                 Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszystkich nienazwanych usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, które wykonawca, jako profesjonalista definiuje na potrzeby niniejszego postępowania. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji jak również nie podlega zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania.
W wyniku zapytania ofertowego zostanie wybrany  tylko 1 oferent.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

a) Oferty należy złożyć:
- w wersji papierowej osobiście w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub przesłać pocztą bądź kurierem na adres Zamawiającego
-w wersji elektronicznej na adres mailowy: oferty@psck.pl

do dnia 21.03.2023 r. do godziny 10.00, (nie decyduje data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert 21.03.2023. o godz. 10:30, nie przewiduje się sesji publicznego otwarcia ofert.

b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

c) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać swoją ofertę.
d) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM   SCENY, NAŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA I EKRANU LED WRAZ Z OBSŁUGĄ NA IMPREZIE PLENEROWEJ”  Znak: PSCK.ZOC-04/2023”.

e) Data zamieszczenia zapytania na stronie internetowej www.psck.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.psck.naszbip.pl – 10.03.2023r.

 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA

 

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 

 

VIII. INFORMACJE  DODATKOWE

1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa , której wzór stanowi załącznik  nr 2

2. Warunkiem podpisania umowy  z Oferentem jest akceptacja oferowanego sprzętu przez realizatorów dźwięku i oświetlenia  głównych wykonawców koncertu!!!  Wykonawca zamówienia powinien przesłać pisemne akceptacje do organizatora najpóźniej do dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatorów w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania  lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

 

 

 

 

 

 

                Złączniki

 

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 5. Załącznik nr 5 - Wykaz usług
 6. Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych
 7. Załącznik nr 7 – Rider techniczny SARSA
 8.  Załącznik nr 8 - Rider oświetlenia SARSA
 9. Załącznik nr 9 – Rider techniczny Carpe Diem
 10. Załącznik nr 10 - Rider techniczny Camasutra
 11. Załączniki nr 11 – Rider techniczny Weź Nie Pytaj
 12. Załącznik nr 12 – Rider techniczny TOPKY
 13. Załącznik nr 13 - Mapa sytuacyjna terenu

 

 

Dodatkowe wymagane załączniki:

- KRS/CEIDG

- dokumentacja zdjęciowa wraz z opisem techniki estradowej i atestami

- aktualna polisa OC

 

 

Załączniki:

Rozstrzygniecie zapytania na "Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą na imprezie plenerowej "Dni Ponidzia 2023"

Utworzono dnia 27.03.2023, 11:00
Rozstrzygniecie zapytania na "Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą na imprezie plenerowej "Dni Ponidzia 2023"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SCENY, NAŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA WRAZ Z OBSŁUGĄ NA IMPREZIE PLENEROWEJ „DNI PONIDZIA 2023” W DNIACH 1-2.07.2023 r.

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SCENY, NAŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA WRAZ Z OBSŁUGĄ NA IMPREZIE PLENEROWEJ „DNI PONIDZIA 2023” W DNIACH 1-2.07.2023 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

Załącznik nr 7 – Rider techniczny SARSA

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 7 – Rider techniczny SARSA

Załącznik nr 8 - Rider oświetlenia SARSA

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 8 - Rider oświetlenia SARSA

Załącznik nr 9 – Rider techniczny Carpe Diem

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 9 – Rider techniczny Carpe Diem

Załącznik nr 10 - Rider techniczny Camasutra

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 10 - Rider techniczny Camasutra

Załączniki nr 11 – Rider techniczny Weź Nie Pytaj

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załączniki nr 11 – Rider techniczny Weź Nie Pytaj

Załącznik nr 12 – Rider techniczny TOPKY

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 12 – Rider techniczny TOPKY

Załącznik nr 13 - Mapa sytuacyjna terenu

Utworzono dnia 10.03.2023, 11:21
Załącznik nr 13 - Mapa sytuacyjna terenu

Informacje

Liczba wyświetleń: 3705
Utworzono dnia: 10.03.2023
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

 • 27.03.2023 11:00, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Rozstrzygniecie zapytania na "Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą na imprezie plenerowej "Dni Ponidzia 2023"
 • 10.03.2023 11:21, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SCENY, NAŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA WRAZ Z OBSŁUGĄ NA IMPREZIE PLENEROWEJ „DNI PONIDZIA 2023” W DNIACH 1-2.07.2023 r.
 • 10.03.2023 11:21, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 8 - Rider oświetlenia SARSA