Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury”

Pińczów, 17 listopada 2021r.

Znak: PSCK.Z09/2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.:

„Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury”
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się
Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków należących do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury:

LP.

 

OBIEKT

Powierzchnia

zabudowy

(m2)

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

Powierzchnia

całkowita

(m2)

1.

Pińczowskie Samorządowe

Centrum Kultury w Pińczowie

1370

2204,5

 

2.

Świetlica w Unikowie

 

197,7

271

3.

Świetlica w Szczypcu

 

221,35

469,54

4.

Świetlica w Kozubowie

 

149,8

195

5.

Świetlica w Sadku

 

189,6

405,6

6.

Świetlica w Pasturce

 

76,4

90

7.

Świetlica w Młodzawach

Dużych

 

111,4

135

8.

Świetlica w Zawarży

 

119

274

 

Zakres przeglądu rocznego obejmuje sprawdzenie stanu technicznego budynków zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1, lit. a) i b) Ustawy Prawo Budowlane tj:sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
-sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, z wyłączeniem
- sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), (art. 62 ust.1, pkt 1 lit.c Ustawy Prawo Budowlane)


Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego Wykonawca musi sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach i dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od wykonania przeglądu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

2. Termin wykonania zamówienia – do 20 grudnia 2021r

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz ważne, odpowiednie uprawnienia budowlane umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 62 ust.4, art.12 ust.2 ustawy Prawo budowlane). Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP). Osoby przeprowadzające kontrolę są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
2) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
3) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2021 do godz. 14:00:

1) Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury przy
ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów w sekretariacie pokój 1, lub

2).Drogą elektroniczną na adres: oferty@psck.pl

W przypadku składania ofert opisanego w:
- pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa -„Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury” - otwarcie ofert 25.11.2021 r. o godz. 1430

- pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty
1. Otwarcie ofert 25 listopada 2021r  r. o godz. 14:30 w pokoju nr 4 w siedzibie Zamawiającego

6.  Opis kryteriów wyboru oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
 Agnieszka Kucybała – tel: 41 357 24 24 w. 111

8. Pozostałe informacje:

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.
3) W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.

4) Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

Załączniki:

1. Zal. 1 Formularz ofertowy

2. Zal. 2 Klauzula Informacyjna

 

 

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Utworzono dnia 25.11.2021, 17:50
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury”

Utworzono dnia 17.11.2021, 08:11
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury”

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 17.11.2021, 08:11
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 17.11.2021, 08:11
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Informacje

Liczba wyświetleń: 239
Utworzono dnia: 17.11.2021
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
17.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

  • 25.11.2021 17:50, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze oferty
  • 17.11.2021 08:11, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury”
  • 17.11.2021 08:11, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy