Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Konserwacja stała dźwigów osobowych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.”

Pińczów, 02.12.2021 r.


Znak: PSCK.Z10/2021

ZAPYTANIE O CENĘ

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
„Konserwacja stała dźwigów osobowych  w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A
w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.”
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

I. Zamawiający:
 
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a,
28-400 Pińczów
NIP 662-16-66-537
tel. 41 357 24 24, e-mail: psck@psck.pl


II. Przedmiot Zamówienia
Wykonawca w ramach usługi konserwacyjnej zobowiązany jest do:

 • wykonania przeglądu dźwigów raz w miesiącu, polegającym na sprawdzeniu mechanizmów i układów.
 • utrzymania dźwignicy w stanie technicznym zapewniającym jej maksymalnie sprawną, bezpieczną oraz bezawaryjną eksploatację zgodnie z DTR producenta oraz przepisami UDT,
 • zgłoszona awarię urządzenia, winien rozpocząć usuwać w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia,
 • konserwacja urządzeń odbywać się będzie w oparciu o wpisy do Dziennika Konserwacji, zgodnie z przepisami i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.
 • powinien posiadać niezbędne wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz pozwolenia do wykonania usługi Konserwacji urządzeń dźwigowych, jeśli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • kwota oferty powinna obejmować koszt robocizny wraz z dojazdami oraz koszt dostawy drobnych materiałów konserwacyjnych (smar, olej, czyściwo, bezpieczniki, żarówki),
 • udział w przeglądach i badaniach okresowych z udziałem UDT.

lp.

Rodzaj dźwigu

Ilość

przystanków

Lokalizacja

Terminy przeglądów

1

Dźwig platformowy
Typ CIBES A5000

2

PSCK

co 30 dni

2

Dźwig platformowy

Typ BLM

2

PSCK

co 30 dni

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
     W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
    1)  Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia;
    2)  Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
         3)  Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku         VAT;
    4)  Na kopercie oferty lub w liście elektronicznym należy zamieścić następujące informacje:
Nazwę i adres wykonawcy
Adres Zamawiającego: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury,
ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów
Opis: OFERTA na wykonanie zadania: „Konserwacja stała dźwigów osobowych  w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r. „
    
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
    Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów pok. 1 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na e-mail oferty@psck.pl w terminie do dnia 09.12.2021r. do godz. 14:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021 o godz. 14:30 w pokoju nr 4 w siedzibie Zamawiającego.
 
VII. Opis kryteriów wyboru oferty:
    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.
VII. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
Grzegorz Jankowski – tel: 41 357 24 24 w. 114

VIII. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3) W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.
3) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.
4) Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyboru oferty.
5) Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego.


Załączniki:
1. Zał. 1 Formularz ofertowy
2. Zał. 2 Klauzula Informacyjna

 

 

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Utworzono dnia 13.12.2021, 09:43
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Konserwacja stała dźwigów osobowych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.”

Utworzono dnia 02.12.2021, 14:08
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Konserwacja stała dźwigów osobowych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.”

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 02.12.2021, 14:08
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Utworzono dnia 02.12.2021, 14:08
Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Informacje

Liczba wyświetleń: 180
Utworzono dnia: 02.12.2021
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
02.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

 • 13.12.2021 09:43, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Informacja o wyborze oferty
 • 02.12.2021 14:08, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Konserwacja stała dźwigów osobowych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.”
 • 02.12.2021 14:08, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO