Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Zapytanie o cenę na wykonanie zadania: Obsługa techniczna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

Pińczów, 10.11.2021 r.


Znak: PSCK.Z07/2021

ZAPYTANIE O CENĘ


Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
„Obsługa techniczna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.”
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
I. Zamawiający
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a,
28-400 Pińczów
NIP 662-16-66-537
tel. 41 357 24 24, e-mail: psck@psck.pl
II. Zakres usługi obejmuje dokonania obsługi technicznej i przeglądów okresowych półrocznych w urządzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.
W zakres prac przeglądowo – konserwacyjnych wchodzą następujące czynności:
1. Ocena stanu technicznego urządzeń. Sprawdzenie poszczególnych bloków central;
2. Kontrola połączeń elektrycznych;
3. Sprawdzenie stanu pasków klinowych i ewentualna ich regulacja lub wymiana
4. Sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów;
5. Sprawdzenie stanu manometrów i zabrudzenia filtrów
6. Sprawdzenie szaf sterowniczych:
Kontrola poprawności pracy układów regulacyjnych;
Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń;
Sprawdzenie działania sygnalizacji optycznej;
Sprawdzenie działania automatyki w poszczególnych układach.

Obsługiwane urządzenia:
lp.
Urządzenie
Ilość
1.
VTS Ventus VS-75-R-RHC, Nr fab. 8-110-10-3075-00111 szt. 1
2.
VTS Ventus VS-55-R-RHC, Nr fab. 8-110-10-3055-00191 szt. 1
3.
VTS Ventus VS-30-R-RHC, Nr fab. 8-110-10-3030-00215 szt. 1
4.
VTS Ventus VS-21-R-RHC, Nr fab. 8-110-10-3021-00315 szt. 1
5.
VTS Ventus VS-10-R-PHC, Nr fab. 8-110-10-3010-00372 szt 1
6.
VTS Ventus VS-10-R-PHC, Nr fab. 8-110-10-3010-00373 szt. 1
7.
Klimatyzator ścienny
ACSON A5WM20G2-ACICE-R, Nr 20540712-00195 szt. 1
8.
Agregat chłodniczy
CARRIER Model 30RY-080-B0405-PEE, Nr 12C103247 szt. 1
9.
Szafy zasilająco-sterująca wraz z osprzętem szt. 6

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
 W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
    1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
    2) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
         3) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;
    4) Na kopercie oferty lub w treści listu elektronicznego należy zamieścić następujące informacje:
Nazwę i adres wykonawcy
Adres Zamawiającego: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury,
ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów
Opis: OFERTA na wykonanie zadania: „Obsługa techniczna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.”

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:
    Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów pok. 1 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na e-mail oferty@psck.pl w terminie do dnia 18.11.2021r. do godz. 14:00, otwarcie ofert 18 października 2021r  r. o godz. 14:30 w pokoju nr w siedzibie Zamawiającego.

VII. Opis kryteriów wyboru oferty:
    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.
VIII. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
Grzegorz Jankowski – tel: 41 357 24 24 w. 114

IX. Pozostałe informacje:
1)     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3) W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.
4) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.
5) Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyboru oferty.
6) Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego.


Załączniki:
1. Zał. 1 Formularz ofertowy
2. Zał. 2 Klauzula Informacyjna

 

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:41
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie o cenę na wykonanie zadania: Obsługa techniczna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

Utworzono dnia 10.11.2021, 08:57
Zapytanie o cenę na wykonanie zadania: Obsługa techniczna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 10.11.2021, 08:57
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 10.11.2021, 08:57
Załącznik nr - formularz ofertowy

Informacje

Liczba wyświetleń: 157
Utworzono dnia: 10.11.2021
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
10.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

  • 22.11.2021 11:41, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze oferty
  • 10.11.2021 08:57, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Zapytanie o cenę na wykonanie zadania: Obsługa techniczna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.
  • 10.11.2021 08:57, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO