Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.: „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego - Uników 56, gmina Pińczów dz. nr 136”.

Znak: PSCK.Z05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                Pińczów dnia 11 pażdziernika 2021r

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.:Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego - Uników 56, gmina Pińczów dz. nr 136”
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu wewnetrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego w budynku świetlicy wiejskiej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w miejscowości Uników 56 zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz projektem budowlano-wykonawczym.

 

2.   Termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2021

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Nazwę i adres wykonawcy

Adres Zamawiającego : Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie ul. J. Piłsudskiego 2a , 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego - Uników 56, gmina Pińczów dz. nr 136” - otwarcie ofert 18 października 2021r r. o godz. 930

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego t.j. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury ul. J. Piłsudskiego 2a, 28 – 400 Pińczów w terminie do dnia 18.10.2021 r do godz. 915.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021r r. o godz. 930– PSCK w Pińczowie


 

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Iwona Senderowska – Dyrektor tel. 41 357 2424

8.        Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego
 

9. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.


 


 


Załączniki:

1. zal. 1 Formularz ofertowy

2. zal. 2 Klauzula Informacji

3.zal. 3 Przedmiar robót

4. zał. 4 Projekt budowlano-wykonawczy

5. zal. 5 Wzór Umowy


 

 

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 18.10.2021, 13:28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę na zadanie „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego - Uników 56, gmina Pińczów dz. nr 136”

Utworzono dnia 08.10.2021, 13:54
Zapytanie o cenę na zadanie „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego - Uników 56, gmina Pińczów dz. nr 136”

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 08.10.2021, 13:54
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 08.10.2021, 13:54
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Utworzono dnia 08.10.2021, 13:55
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - Projekt budowlano-wykonawczy

Utworzono dnia 08.10.2021, 13:55
Załącznik nr 4 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Utworzono dnia 08.10.2021, 13:55
Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Informacje

Liczba wyświetleń: 173
Utworzono dnia: 08.10.2021
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
8.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

  • 18.10.2021 13:28, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 08.10.2021 14:00, Grzegorz Jankowski
    Edycja dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.: „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego - Uników 56, gmina Pińczów dz. nr 136”.
  • 08.10.2021 13:55, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Załącznik nr 5 - Wzór umowy